Jak se zachovat při  požáru a povodních :

 

Při požáru-

Víte, že největší nebezpečí Vám nehrozí od od plamenů ale od kouřé? Proto když 
zpozorujete kouř, zamezte jeho šíření zavřením a utěsněním dveří, zejména u podlahy. Při 
opouštění prostoru kde hoří, než otevřete dveře, vyzkoušejte, nejsou-li horké (zkuste na 
dotek plochu dveří a kliku) a v případě, že ano tak je nikdy neotevírejte. Zůstaňte 
v místnosti nejlépe pod oknem. 
 
 Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.
 Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob. 
 Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112. 
 Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie. 
Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří
 Vezměte s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze).
 Vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či 
deku přes hlavu.
 Při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země.
 Nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory.
 Nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna 
a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním 
za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla.
 Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, 
pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí 
a řekněte to následně záchranářům.
 Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor. 
 
Předcházení požáru
 Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích 
a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. 
 Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky. 
 Mějte vždy volné, případně označené, únikové cesty. 
 Vznikne-li požár, snažte se jej okamžitě uhasit nebo zamezit jeho rozšíření. 
Jaké hasící přístroje a k čemu je použít
Hasící přístroje jsou určené k hašení začínajícího požáru a podle druhu hasiva je dělíme na:
 Vodní - použít na papír, dřevo a další pevné hořlavé látky (NIKDY na elektřinu, oleje). Práškový - je universální (elektřina, domácí spotřebiče, oleje, plyny, pevné látky).
 
 Pěnový - použít na benzín, naftu, olej (NIKDY na elektřinu, domácí spotřebiče).
 Sněhový - použít na elektřinu, jemnou mechaniku.
 Halotronový - použít na hašení auta, elektřiny, domácích spotřebičů, archívů.
Ve vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasící přístroj ABC.

 

 

Co dělat když hrozí povodně

Odborníci radí, jak se na příchod povodně připravit, jak se chovat během ní a jak se chovat po povodni 

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně)

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce)
 
O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod. 
 
Další informace o povodňové situaci lze získat na:
Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi)  
 • informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní
 • dále se informujte o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni
 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
 • připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace)
 • poveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky    nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku
 • buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit)
 • sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas)
 • řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů 
 
Evakuační zavazadlo
 
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění obydlí na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží   např. kufr, batoh   nebo cestovní   taška. Zavazadlo je nutné   označit jménem a adresou. 

Doporučený obsah evakuačního zavazadla: 
 • základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách), dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
 • předměty denní potřeby, (jídelní nádobí a příbor, otvírák, ostrý nůž, hrnky)
 • užívané léky, toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
 • knížky, stolní hry, hračky apod.
Jak se chovat během povodně
 • jednejte v klidu a s rozvahou
 • dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
 • zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.
 • pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc
 • v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce
 • nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou
 • buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova  
Konkrétní informace o postupu při ohrožení i evakuaci získají občané u orgánů místní samosprávy – v případě ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky. 
 
Jak se chovat při evakuaci
 • při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody
 • vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci
 • připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu
 • přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy
 • odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky
 • odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál
 • uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu
 • uvědomte o evakuaci sousedy
 • dobře se oblečte a obujte
 • uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna
 • při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata
 • malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou
 • vezměte si s sebou evakuační zavazadlo
 • zbytečně neriskujte, jednej v klidu a s rozvahou
 Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor
 
  Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody
 • nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci
 • zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla
 • nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),
 • pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
 • dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů
 • na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo  sociální pomoc