Evakuace:

 

1) CO JE EVAKUACE ?

 

 • evakuací rozumíme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo
   
 • evakuace je jedním z nejúčinnějších, nejrozšířenějších a mnohdy jediným možným opatřením, které se používá při OCHRANĚ OBYVATELSTVA PŘED PŘÍPADNÝMI ŇÁSLEDKY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ  
   
 • evakuace je způsob ochrany, kterým se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, technických zařízení a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno v prvé řadě náhradní stravování a ubytování pro evakuované obyvatelstvo, ustájení pro zvířata a uskladnění věcí. Dále jsou zajišťována nezbytná opatření pro nouzové přežití
   
 • evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná pro všechny obyvatele v místě
   
 • evakuace se provádí organizovaně nebo může probíhat samovolně
   
 • evakuace se může týkat jen jedné nebo několika budov, ale i rozlehlých oblastí
   
 • evakuováni můžete být na několik hodin, ale i na delší období (týdny)
   
 • evakuace se provádí v době, kdy se předpokládá dlouhodobé nebo zásadní zhoršení životních podmínek – ať už vlivem přírodní katastrofy (povodeň, zemětřesení, …..) nebo průmyslové havárie(radiační, chemické)
   
 • k evakuaci přistupujeme převážně v době, kdy krizová situace teprve hrozí, nebo je v počátečních fázích
   
 • evakuace se  vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených nebo postižených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou související činnost.  
 •  

     VŽDY POSLECHNI POKYNY, JE-LI VÝHODNĚJŠÍ OKAMŽITÁ EVAKUACE NEBO UKRYTÍ  !!!

 

     Evakuace je:

 • rychlá – např. při požáru - okamžitě opustit ohrožený prostor
 • řízená – je předem ohlášená, je dostatek času na přípravu evakuačního zavazadla, zajištění obydlí a jeho organizované opuštění